Огрлиците на Plastica Alfa ги нудат најдобрите технички решенија за реализација на брзи и сигурни приклучоци од главниот цевковод во системите за наводнување, за транспорт на вода за пиење во аквадукти и цивилни системи, за пренос на отпадни и индустриски води, за дистрибуција на компримиран воздух итн.

Се прикажуваат сите 2 резултати